Виберіть спеціальність

  • "МАРКЕТИНГ"

   075 "МАРКЕТИНГ"

   З розвитком ринкових відносин в Україні суттєво зросла потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі економіки та підприємництва, які мають належний рівень сучасних знань та практичних навичок, необхідних для успішного здійснення комерційної діяльності. "Комерція", від латинського "соmmеrсіum", означає "торгівля". Але термін "торгівля" має подвійне значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства, а в іншому - торгові процеси, направлені на здійснення актів купівлі-продажу товарів. При цьому під товаром у широкому значенні слід розуміти матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Комерційна діяльність є основою торгового бізнесу.

   Сучасним комерсантам доводиться розв'язувати багато проблем, які в багатьох випадках вирішуються інтуїтивно, методом спроб і помилок. Грамотна комерційна діяльність потребує знань законів ринку, виявлення причинно-наслідкових зв'язків у комерційних процесах та їх вдалого планування і прогнозування в умовах динамічності зовнішнього середовища. Комерційна служба на підприємстві забезпечує повноту і своєчасність виконання тісно пов'язаних технологічних операцій: приймання, складування, внутрішньо складське переміщення, формування замовлень, відпуск і експедирування товарів покупцеві. Зважаючи на глобальність завдань та функцій, що виконує комерційна служба, фаховий рівень працівників-комерсантів повинен відповідати певному рівню підготовки.

   Молодший спеціаліст - агент комерційних послуг - це фахівець, який займається інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою та адміністративно-господарською діяльністю, здійснює операції, пов'язані з процесами купівлі-продажу товарів на підприємствах різних форм власності, досліджує ринок та вивчає суспільну думку, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг, а також здійснює управління діяльністю транспортних агентств, виконує контролюючі функції у сфері економіки.

   Фахівець спеціальності "Маркетинг" зможе займати наступні посади на підприємствах, в установах, організаціях:
   -агент комерційний;
   -агент торгівельний;
   -комівояжер;
   -представник торгівельний;
   -організатор з постачання, збуту;
   -товарознавець;
   -агент рекламний;
   -ревізор комерційний;
   -бухгалтер;
   -помічник керівника малого підприємства без апарату управліня;
   -інспектор державний з якості товарів та торгівлі;

   Робота молодшого спеціаліста з комерційної діяльності - це також самостійна діяльність у підрозділах, які переважно не мають апарату управління, керівництво підлеглими у первинних комерційних підрозділах підприємств, діяльність в транспортних агенціях та організаціях з міжнародних перевезень.


   Опановуючи спеціальність "Маркетинг", студенти вивчають:
   1. Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки:
   -політична економія;
   -економіка підприємства;
   -фінанси підприємств;
   -бухгалтерський облік;
   -статистика;
   -основи правознавства;
   -вища математика;
   -інформатика і комп'ютерна техніка.
   2. Дисципліни професійної підготовки:
   -комерційна діяльність;
   -комерційне товарознавство;
   -фінансовий облік;
   -інфраструктура товарного ринку;
   -ринкові дослідження;
   -маркетингова товарна політика;
   -підприємницька діяльність;
   -ціноутворення;
   -комерційна логістика;
   -комунікаційна діяльність;
   -інформаційні системи і технології в комерційній діяльності;
   -економічний аналіз;
   -ринкова трансформація економіки регіону.

   Всі навчальні дисципліни, що викладаються у коледжі за спеціалізацією "Комерційна діяльність" відповідають діючим стандартам, на основі яких розроблені відповідні навчальні програми. Зміст цих програм відповідає кваліфікаційним вимогам для фахівців і орієнтований на сучасні досягнення економічних наук та методик навчання. В навчальних програмах фундаментальних дисциплін врахована професійна спрямованість майбутніх фахівців - агентів комерційних послуг.

   Крім цього студенти залучаються до практичної професійної діяльності через проходження навчальної практики зі спеціальності та технологічної практики на підприємствах, установах, організаціях, фірмах економічної галузі діяльності. Також під час практики студенти мають змогу одержати робітничі професії експедитора, агента з постачання та комірника.

   Дана спеціальність відноситься до галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Термін навчання за даною спеціальністю становить 3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки - на базі повної загальної середньої освіти.

   Навчально-виховний процес спеціальності "Маркетинг"спеціалізації "Комерційна діяльність" забезпечує педколектив із 20 осіб, що входять до 7 циклових комісій. Всі викладачі працюють на постійній основі. 82% викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації і мають педагогічний стаж більше 5 років, 50% викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію.

   Викладання професійних дисциплін здійснює циклова комісія фінансово-економічних дисциплін у складі 5 штатних викладачів. Більшість із них має виробничий стаж роботи за фахом. 40% викладачів комісії мають вищу кваліфікаційну категорію. Комісію очолює викладач із виробничим стажем роботи 8 років та педагогічним - 12 років - Михайлюк Світлана Іванівна.


   Матеріально-технічну базу, що забезпечує навчальний процес зі спеціальності "Маркетинг" сконцентровано в двох лабораторіях та 11 кабінетах. Серед них:
   -кабінет основ правознавства;
   -кабінет загальноекономічних дисциплін
   -кабінет бухгалтерського обліку і економічного аналізу;
   -кабінет економіки виробництва;
   -кабінет комерційної діяльності;
   -кабінет комерційного товарознавства;
   -кабінет маркетингу і менеджменту;
   -кабінет інформатики і комп'ютерної техніки;


   Важливу роль у системі підготовки спеціалістів із даного напряму забезпечує всебічна інформатизація навчального процесу. Тому під час вивчення дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" студенти вивчають роботу сучасних прикладних і офісних програм, а також порядок роботи в мережі Інтернет. Поглибити свої знання вони мають змогу під час проходження навчальної комп'ютерної практики. Під час вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності" студенти вчаться використовувати офісні програми для розв'язання професійних задач, створювати власні бази даних для ведення оперативного і складського обліку на підприємстві, ознайомлюються з основними методами ведення комерційної діяльності з використанням ресурсів мережі Інтернет, а також вивчають роботу програми "1С Підприємство" і методи створення та передачі податкової звітності в електронному вигляді за допомогою програми "БестЗвіт+".

   Рівень знань випускника коледжу за спеціалізацією “Комерційна діяльність” також дозволить адаптуватись до економічного, маркетингового, обліково-контрольного напрямів суміжної професійної діяльності за умов набуття відповідного професійного досвіду.

  • "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

   123 "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ"

   У даний час кількість комп’ютерів, які використовуються на різноманітних підприємствах та в побуті стрімко зростає. Тому теперішнє століття часто називають ерою інформаційних технологій. Велика кількість комп'ютерів зумовлює потребу у спеціалістах, які б могли виконувати технічне обслуговування і ремонт обчислювальної техніки. Молодшим спеціалістам, які пройдуть курс навчаюння за цією спеціальністю присвоюється кваліфікація "Технік обчислювального (інформаційного) центру" (галузь знань 12 "Інформаційні технології"). Випускники коледжу, здобувши цю кваліфікацію зможуть проводити кваліфікований ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, а також володітимуть базовими навичками з основ програмування.

   Професійні назви робіт, які здатен виконувати випускник коледжу з даної спеціальності:


   • Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
   • Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
   • Технік-програміст;
   • Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
   • Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
   • Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
   • Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
   • Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
   • Оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;
   • Монтажник електронного устаткування;
   • Майстер з ремонту приладів та апаратури;
   • Технік обчислювального (інформаційного) центру;
   • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
   • Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
   • Консультант з програмного забезпечення;

   Очевидно, що найголовнішим напрямом діяльності спеціалістів даного профілю є обслуговування комп’ютерної техніки. Тому під час навчання студенти вивчають порядок заміни різних комплектуючих ПК, тестування компонентів комп’ютерів, а також порядок визначення несправностей у них. Цього неможливо зробити без глибоких знань з будови компонентів ПК на логічному рівні, тобто архітектури комп’ютерів, а також на фізичному рівні (тобто будови елементів ПК та порядку передачі сигналів між його компонентами, тобто компютерної логіки, схемотехніки і електроніки.

   Також техніку з обчислювальної техніки потрібно проводити обслуговування та діагностику комп’ютерних мереж і периферійних пристроїв комп'ютера, тому він повинен володіти теоретичними та практичними знаннями з будови та принципів роботи мереж і периферійних пристроїв, а також порядку передачі даних по мережах.


   Як відомо, комп'ютер складається з апаратної та програмної частин. Тому без знань із написання програм не можна стати повноцінним спеціалістом-комп’ютерником. Під час навчання в коледжі студенти здобувають базові навичками з програмування на різних мовах (Pascal, C++, Delphi). Володіючи такими знаннями, можна складати як системні так і прикладні програми. Це є вагомою перевагою спеціальності "Комп'ютерна інженерія" порівняно із іншими комп'ютерними спеціальностями, оскільки крім глибоких навичок з ремонту комп'ютерної техніки фахівці даного напряму зможуть на основі базових знань самостійно вдосконалити свої навички з програмування і стати кваліфікованими програмістами.

   Також під час навчання детально вивчається мова Асемблера для того, щоб проводити монтаж і обслуговування різних електронних пристроїв на базі мікропроцесорів (систем сигналізації, автоматичних пральних машин, цифрової аудіо та відеотехніки тощо).

   У процесі навчання студенти додатково вивчають два дуже перспективні напрямки інформаційних технологій, такі як робота з базами даних та інформаційна безпека. Це дозволить випускнику здобути різнопланові знання з комп'ютерних технологій і швидше знайти своє місце на ринку праці.

   Термін навчання за даною спеціальністю - 3 роки 10 місяців (для абітурієнтів з базовою середньою освітою) і 2 роки 10 місяців (для абітурієнтів з повною середньою освітою). Усі спеціальні дисципліни, які вивчають студенти можна розділити на 3 категорії:

   Базові знання:   Фізика, теорія електричних і магнітних кіл
     Вища і дискретна математика, Теорія ймовірності
     Англійська мова
     Основи метрології та електричних вимірювань
     Інженерна і комп'ютерна графіка
     Комп'ютерна логіка
     Захист інформації
   Апаратна частина комп'ютера:   Архітектура комп'ютерів
     Периферійні пристрої
     Комп'ютерна електроніка
     Комп'ютерна схемотехніка
     Мікропроцесорні системи
     Комп'ютерні мережі
     Надійність, контроль та обслуговування ЕОМ
   Програмна частина комп'ютера:   Алгоритми і методи обчислень
     Програмування
     Системне програмування
     Основи програмної інженерії
     Операційні системи
     Організація баз даних

   Як видно з таблиці, базовими загальноосвітніми предметами, що потрібні для підготовки фахівця даного напрямку є "Фізика", "Математика" та "Англійська мова". Також під час проходження навчальної практики студенти здобувають базові навички користувача ПК і здають кваліфікаційний іспит на отримання робітничої професії "Оператор комп'ютерного набору".

   Основні місця роботи, де може працювати випускник даної спеціальності:


   • Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
   • Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності (зокрема - ОДВ «Elektrik», LEONI, BADER, Fujikura і т.д.);
   • Фірми, що є провайдерами послуг Internet; (зокрема "Укртелеком", "НІМ-НЕТ" і т.д)
   • Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
   • Банківські установи;
   • Наукові інститути і установи.


   Підготовкою студентів даної спеціальності займається циклова комісія Інформатики і комп’ютерних дисциплін, у складі дев'яти викладачів. Комісія є наймолодшою в коледжі як за віком викладачів, так і за часом створення. Більшість викладачів є випускниками НУ “Львівська політехніка” з напряму підготовки “Комп’ютерна інженерія”, тому володіють якісними знаннями з сучасних інформаційних технологій. Також у склад комісії входять фахівці з математики та комп’ютерної графіки. Один викладач комісії має вищу кваліфікаційну категорію і звання викладач-методист, 2 – першу категорію, 5 - другу категорію. Молодість викладачів сприяє застосуванню інноваційних підходів до навчального процесу, а також дозволяє враховувати під час навчання усі сучасні тенденції розвитку комп’ютерної техніки. Частина викладачів комісії перед роботою в коледжі працювали на підприємствах системними адміністраторами, програмістами, окремі викладачі займаються розробкою власного програмного забезпечення.

   Презентація спеціальності ОКСІМ

   Презентація спеціальності "Комп'ютерна інженерія"
  • "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

   141 "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

   Електроенергетика - основа науково-технічного прогресу сучасності. Вона дає людям світло й тепло, забезпечує їх побут та дозвілля. Без електроенергії неможлива робота комп'ютерів і телевізорів, побутових і медичних приладів, насосів і вентиляторів, верстатів, транспорту і космічних супутників.

   Професійна підготовка техніків-електриків сформована на базі вивчення багаторічного досвіду будівництва та експлуатації вітчизняних систем електроспоживання, передового досвіду світової електроенергетики, розвитку нових технологій виробництва, передачі та споживання електроенергії, вимог енергоощадності, глобальної інформатизації керування енергоспоживанням, розвитком нових джерел отримання електроенергії. Фахівці, які закінчили спеціальність "Електроенергентика, елетротехніка та електромеханіка" за спеціалізацією "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд", отримують професію техніка-електрика в галузі електропостачання промислових підприємств, виробництва та розподілу електричної енергії, монтажу, експлуатації та налагодження електроустаткування.

   Під час професійної діяльності технік-електрик зможе вирішувати такі завдання:
   - Проводити монтаж та налагодження електрообладнання.
   - Підтримувати у справному стані електрообладнання промислових підприємств під час його експлуатації.
   - Складати графіки та проводити планово-попереджувальні ремонти електрообладнання.
   - Проводити випробування електрообладнання після монтажу або ремонту.
   - Виконувати модернізацію та реконструкцію систем електроспоживання.
   - Проводити винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій.
   - Розраховувати основні параметри електрообладнання у різних режимах роботи, використовуючи комп'ютерну техніку.
   - Виконувати креслення схем електропостачання, а також проводити моделювання роботи електричних кіл за допомогою засобів обчислювальної техніки.
   Випускник коледжу з даної спеціальності може працювати на таких посадах:
   - технік-електрик;
   - електрик дільниці;
   - диспетчер електропідстанції;
   - електромеханік дільниці;
   - електромеханік з підіймальних установок;
   - технік з налагодження та випробування електрообладнання;
   - технік-електрик цеху, мереж і підстанцій по обслуговуванню електроустаткування;

   Позитивна тенденція стосовно зросту обсягів споживання електроенергії промисловими підприємствами та комунальними споживачами дає підставу вважати, що потреба у спеціалістах з даного напрямку буде постійно збільшуватись.

   Термін навчання за даною спеціальністю - 3 роки 10 місяців (для абітурієнтів з базовою середньою освітою) і 2 роки 10 місяців (для абітурієнтів з повною середньою освітою). Під час навчання студенти вивчають наступні базові та спеціальні дисципліни:

   Цикл математичної та природничо-наукової підготовки:   Фізика
     Теоретичні основи електротехніки
     Вища математика
     Основи стандартизації
     Конструкційні та електротехнічні матеріали
     Технічна механіка
     Інжеренна та комп'ютерна графіка
     Комп'ютерна техніка та програмування
   Цикл професійної та практичної підготовки:   Електричні машини
     Електричні апарати
     Основи електроприводу
     Системи керування електроприводом
     Надійність електроприводів
     Електропостачання підприємств і цивільних споруд
     Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
     Основи проектування та конструювання електроустановок
     Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
     Налагодження електроустаткування
     Електричні вимірювання
     Електробезпека
     Автоматика
     Основи промислової електроніки та мікроелектроніки
     Ремонт устаткування побутової техніки та електричних мереж цивільних споруд
     Нетрадиційні джерела електроенергії

   Діючі навчальні плани інтегровані з навчальними планами Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, тому випускники коледжу зможуть продовжувати навчання у даному навчальному закладі.

   Матеріально-технічну базу, що забезпечує навчальний процес складають 7 спеціалізованих лабораторій, де студенти проводять практичні заняття із дослідження роботи та випробування електроустаткування, а також електромонтажна і слюсарно-механічна майстерня.


   Важливе місце у підготовці техніка-електрика займає практичне навчання. Тому під час вивчення навчальних дисциплін та проходження практик студенти відвідують провідні підприємства регіону з метою ознайомлення із особливостями їх енергопостачання та отримання практичних навичок із проведення електромонтажних робіт.

   Заняття-екскурсії проводяться на базі ЗАТ "Енергія-Новий Розділ", ТзОВ "ОДВ Електрик", Підстанції "220-Розділ", ТзОВ "Хенкель Баутехнік Україна", ВАТ ДМЗ "Карпати", ВАТ "Миколаївцемент", ЗАТ "Роздільський керамічний завод".

   Також під час захисту практики робітничих професій студент отримує спеціальність слюсаря-електромонтера з ІІІ групою електробезпеки , що дозволяє працювати з електроустановками з напругою до 1000В.


   Підготовку студентів даної спеціальності проводить циклова комісія електротехнічних дисциплін, у складі семи викладачів. Більшість викладачів комісії мають великий досвід педагогічної роботи, а також досвід роботи на виробництві, тому володіють якісними знаннями із організації електропостачання підприємств. Два викладачі комісії мають вищу кваліфікаційну категорію та звання "викладач-методист", 3 – першу категорію. Викладачі комісії постійно проходять курси підвищення кваліфікації, а також стажування на промислових підприємствах регіону, де мають змогу ознайомитись із сучасними тенденціями розвитку їх енергопостачання.


  • "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

   274 "АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"

   Багато автовласників сприймає автомобіль як засіб пересування і не бажає вникати в подробиці його стану. Вони готові оплатити піклування про свій автомобіль і хочуть тільки бути впевненими, що фірма гарантує його справність. Крім того, несправність автомобіля не завжди очевидна. Виникає проблема її визначення. Для цього необхідні технічні знання, пристрої і діагностичне устаткування. Отже, виникає необхідність у створенні підсистеми виявлення несправностей і визначення параметрів стану автомобіля а також їх відповідності технічним вимогам. Є такі технічні параметри автомобіля, відхилення від яких неприпустиме з огляду на безпеку руху і негативний вплив на навколишнє середовище. У зв'язку з цим виникає необхідність у контролі за технічним станом автомобіля.


   Людина, котра має автомобіль, хоче:
   - щоб він був надійним, довговічним та справним під час їзди;
   - витрачати якнайменше часу і коштів на його обслуговування та ремонт;
   - бути впевненою, що система технічного обслуговування і ремонту абсолютно надійна і на неї можна повністю покладатися.

   Тому головним напрямком діяльності випускників цієї спеціальності є робота на посадах керівників виробничих відділень, майстрів дільниць та інших посадах в автомобільних підрозділах виробничих підприємств та станціях технічного обслуговування. Такі спеціалісти зможуть у повному обсязі задовольняти потреби автовласників у якісному і надійному ремонті.

   Під час професійної діяльності випускник коледжу зможе вирішувати такі завдання:
   - Виконувати ремонт автомобілів та двигунів в необхідному обсязі.
   - Проводити технічне обслуговування та діагностику автомобілів з оформленням належних документів.
   - Оформляти необхідні документи, що використовуються в автомобільних підприємствах або автомобільних підрозділах на виробництві.
   - Використовувати сучасні підходи щодо організації автомобільних перевезень та автосервісу під час роботи на автомобільних підприємствах.
   - Використовувати знання з технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства для виконання технічних і економічних розрахунків.
   - Виконувати креслення складальних одиниць та креслення деталей із виконанням необхідних технічних розрахунків.
   - Розробляти заходи із економного витрачання матеріалів, запасних частин та енергії під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
   - Працювати на комп'ютері на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для побудови креслень деталей, проведення технічних розрахунків, а також для вирішення інших практичних завдань під час професійної діяльності.

   Головними замовниками на підготовку фахівців за спеціальністю "Автомобільний транспорт" спеціалізації "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" є підприємства й організації міста Нового Роздолу та регіону, який включає Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Закарпатську області.


   Більшість випускників працюють на підприємствах автомобільного транспорту міста Нового Роздолу та Миколаївського і Жидачівського районів (АТЦ РДГХП “Сірка”, ВАТ “Розділспецбуд”, ЗАТ “Проммонтаж СУ-27”, ВАТ “БУ- 62”, транспортна дільниця Роздільського керамічного заводу, ЗАТ "Енергія-Н.Розділ", ВАТ ДМЗ “Карпати”, ВАТ “Миколаївцемент”, ВАТ “Миколаївське АТП-14627”, ВАТ “Миколаївське АТП-24665”, АТЦ ВАТ “Жидачівський ЦПК”, ВАТ "Остов" м.Жидачів, а також на підприємствах автосервісу.
   Випускники коледжу продовжують навчання у вузах IV-го рівня акредитації, зокрема НУ “Львівська політехніка”, Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Національному транспортному університеті, до яких вони поступають на пільгових умовах на 2-3 курс.

   Дана спеціальність відноситься до напряму підготовки 27 "Транспорт".Термін навчання за даною спеціальністю - 3 роки 10 місяців (для абітурієнтів з базовою середньою освітою) і 2 роки 10 місяців (для абітурієнтів з повною середньою освітою). Під час навчання студенти вивчають наступні базові та спеціальні дисципліни:

   Цикл математичної та природничо-наукової підготовки:   Фізика
     Інженерна та комп'ютерна графіка
     Вища математика
     Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
     Технічна механіка
     Електротехніка та електроніка
     Обчислювальна техніка
   Цикл професійної та практичної підготовки:   Автомобілі
     Автомобільні двигуни
     Теорія та конструкція автомобілів
     Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
     Основи технології ремонту автомобілів
     Електрообладнання автомобілів
     Правила і безпека дорожнього руху
     Технічна експлуатація автомобілів
     Діагностування технічного стану автомобілів
     Організація автосервісу
     Технологічне проектування дільниць АТП і СТО
     Автомобільні перевезення
     Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
     Сучасні автомобільні системи та перспективи галузі
     Сучасні автомобільні електронні системи
     Проектування технологічного оснащення
     Комерційна діяльність на транспорті

   Очевидно, що базовими загальноосвітніми предметами, що потрібні для підготовки фахівця даного напрямку є "Фізика", "Математика" , а також "Креслення".


   В коледжі створено спеціалізовані майстерні і лабораторії, а також автотранспортний парк, які здатні забезпечити якісну підготовку молодших спеціалістів зазначеного напрямку, зокрема автомобілі: ГАЗ-53, ЗИЛ-130, діючі лабораторні установки автомобілів ВАЗ, Мерседес, Фольксваген для випробування і гарячого регулювання двигуна, розрізи основних вузлів (двигуни ЗиЛ, Фолькваген, Мерседес, Опель, гідромеханічна передача автомобіля, механічні коробки передач, карданна передача, зчеплення, головна передача, ходова частина, гальмівна система автомобіля, кермове керування), зразки деталей автомобілів різних марок, стенди і прилади для діагностики і випробувань електрообладнання та системи живлення.

   Навчально-виробнича практика проводиться в майстернях коледжу. З підприємствами автомобільного транспорту міста та регіону, які є базами практики, укладаються угоди на проведення технологічної та переддипломної практик. Керівниками цих практик є представники цих підприємств та викладачі коледжу.
   На третьому курсі студенти проходять навчання з водіння вантажних автомобілів. Початкові навички з керування автомобілем студенти отримують на автотренажерах. Остаточні навички з водіння вони одержують за допомогою досвідчених майстрів виробничого навчання. Після закінчення навчання студенти мають змогу отримати посвідчення водія категорії "BС".
   В механічних майстернях коледжу зі студентами проводиться навчання з навчально-виробничої практики, де вони здобувають робітничу професію слюсаря з ремонту автомобілів 2-3 розряду.
   Для забезпечення створення студентам та працівникам безпечних умов праці в коледжі ефективно діє система охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. Контроль за виконанням вимог правил охорони праці здійснює комісія, до складу якої входять заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з адміністративно-господарської роботи, інженер з охорони праці, начальник добровільної пожежної бригади, викладачі коледжу. Відповідно до діючого законодавства викладачі та студенти даної спеціальності проходять інструктажі з охорони праці: вступний, первинний та повторний, які реєструються у відповідних журналах. В навчальних кабінетах та лабораторіях створені умови для безпечної та продуктивної роботи і навчання.

   Підготовкою студентів даної спеціальності займається циклова комісія автомобільних дисциплін, у складі восьми викладачів. Більшість викладачів комісії мають великий досвід педагогічної роботи, а також досвід роботи на виробництві на посадах інженерів-механіків, тому володіють якісними знаннями з будови і експлуатації автомобілів. П'ять викладачів комісії мають вищу кваліфікаційну категорію, 4 – звання "Старший викладач". Викладачі комісії постійно проходять курси підвищення кваліфікації, а також стажування на промислових підприємствах регіону, де мають змогу ознайомитись із сучасними тенденціями розвитку машинобудування та автотранспортних перевезень.

   Презентація спеціальності ОРАД