Навчальний процес

Навчальний процес у коледжі зосереджено у трьох корпусах. Всього для навчання використовується 23 кабінети, 19 лабораторій, 5 майстерень, загальна площа яких становить 6763 м2. Всі навчальні приміщення укомплектовані у відповідності з типовими переліками обладнання. Кожен кабінет і лабораторія паспортизовані. Також крім занять в аудиторіях, у коледжі практикуються уроки-ексукрсії на базі підприємств і організацій міста та регіону.

Крім навчальних приміщень, у корпусах коледжу розміщені кабінети адміністрації, актовий зал, кафе, спортивний зал, бібліотека з читальним залом, книгосховище, медпункт.


Педагогічний склад коледжу становить 65 викладачів, з них 43 мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 викладачів мають педагогічне звання “старший викладач” та 22 - “викладач-методист”.


Колектив викладачів об’єднано в 10 циклових комісій:
 • суспільно-економічних дисциплін;
 • гуманітарних дисциплін;
 • загально-технічних дисциплін;
 • фізичного виховання та ДПЮ;
 • іноземних мов;
 • автомобільних дисциплін;
 • хіміко-екологічних дисциплін;
 • електротехнічних дисциплін;
 • фінансово-економічних дисциплін;
 • інформатики і комп’ютерних дисциплін;

 • Викладачі коледжу постійно працюють над впровадженням інноваційних методів навчання, вдосконаленням системи контролю якості знань студентів, оновленням змісту навчальних програм відповідно до вимог сьогодення, модернізацією матеріально-технічної бази, комп’ютеризацією навчального процесу, вдосконаленням форм і методів самостійної роботи студентів.

  Навчання відбувається з 5-денним робочим тижнем. На першому курсі студенти вивчають загальноосвітні дисципліни із 36-годинним навчальним навантаженням. На 2-4 курсах тижневе навантаження становить 30 годин. Усі дисципліни читаються парами з тривалістю 1 година 20 хвилин. Перерви між парами становлять 20 хвилин, перерва на обід - 50 хвилин.

  В коледжі на 2-4 курсах застосовується модульна система контролю знань студентів. З усіх дисциплін викладачами розробляються та затверджуються заступником директора з навчальної роботи відповідні завдання за різними рівнями складності. При цьому використовується 20-бальна система оцінювання рівня знань студентів, яка крім оцінки за виконання модульної контрольної роботи враховує якість виконання практичних робіт, а також поточну успішність студентів. Такий спосіб контролю знань стимулює студентів своєчасно виконувати всі практичні, самостійні роботи та систематично вивчати матеріал дисциплін, а також дозволяє проводити контроль знань студентів на основі кількох відокремлених частин навчального матеріалу.

  При цьому порядок оцінювання знань регламентується наступними нормативними документами:
 • Положення про систему підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
 • Положення про порядок і методичні вимоги до проведення заліків та екзаменів.
 • Критерії для надання додаткових балів за поточну успішність до МКР.
 • Положення про модульно-рейтингову систему організації навчального процесу.

 • Документи з навчального процесу

 • Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу в коледжі.
 • Освітньо-професійна програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
 • Освітньо-професійна програма "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 • Освітньо-професійна програма "Маркетинг"
 • Про переведення на вакантні студентські місця державного замовлення
 • Положення про педагогічну раду.
 • Положення про методичну раду.
 • Положення про методичний кабінет.
 • Положення про екзаменаційну комісію.
 • Положення про відділення.
 • Правила призначення та виплати стипендій студентам ДВНЗ "Новороздільський політехнічний коледж".
 • Положення про порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам ДВНЗ "Новороздільський політехнічний коледж".
 • Рейтингова відомість освітніх досягнень студентів ДВНЗ "Новороздільський політехнічний коледж" за 1-ий семестр 2017/2018 н.р.
 • Методичні рекомендації щодо оформлювання, організації і контролю виконання дипломних проєктів
 • Комплект бланків для дипломного проєктування (zip-архів)
 • Комплект бланків для курсового проєктування (zip-архів)

 • Заочне відділення

  Заочне відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями:
  Автомобільний транспорт
  Термін навчання - 3 роки (за інтегрованою формою - 1 рік 3 міс.)
  Комп'ютерна інженерія
  Термін навчання - 3 роки (за інтегрованою формою - 1 рік 3 міс.)
 • "Графік виходу на роботу секретаря заочного відділення (2016-17 н.р.)"
 • "Графік навчального процесу на заочній формі навчання спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (2016-17 н.р.)"
 • "Індивідуальний навчальний графік студента заочної форми навчання спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (2016-17 н.р.)"
 • "Навчальний план спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
 • "Інтегрований навчальний план спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
 • "Робочий навчальний план спеціальності "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
 • "Зведений розклад групових консультацій на другий семестр 2017-2018 н.р. для спеціальності "Автомобільний транспорт" (3аочне)"

 • Телефон заочного відділення: 0 (3261) 2-01-36

  Розклад занять

 • Натисніть тут, щоб переглянути поточний розклад занять

 • Графік навчального процесу

 • Переглянути Графік навчального процесу

 • Комп'ютерне забезпечення навчального процесу

  Важливе місце в навчальному процесі займають інформаційні технології. Тому студенти усіх спеціальностей коледжу крім загальноосвітнього курсу інформатики на 2 або 3 курсі вивчають дисципліну "Інформатика і комп'ютерна техніка", де розглядається порядок використання комп'ютерної техніки у майбутній професійній діяльності


  Зокрема студенти залежно від спеціальності вивчають роботу програм автоматизованої побудови креслень, ведення обліку автомобільних перевезень, моделювання роботи електричних кіл, географічних інформаційних систем, програм для автоматизації бухгалтерського і оперативного обліку на підприємстві. Крім цього, вивчаються загальні правила роботи на комп'ютері, особливості роботи у середовищі операційних систем Windows та Linux, а також особливості використання програм пакету Microsoft Office у майбутній професійній діяльності. По окремих спеціальностях додатково проводяться навчальні практики з використанням комп'ютерної техніки, які дозволяють закріпити отримані студентами знання.


  Всього в коледжі є 6 комп'ютерних класів, в яких розміщено 50 комп'ютерів. Більшість комп'ютерів є достатньо потужними і обладнані рідкокристалічними моніторами. З метою забезпечення доступу до комп'ютерів кожного студента усі лабораторні і практичні заняття у комп'ютерних класах виконуються по підгрупах. У кожній з таких аудиторій комп’ютери об’єднані в локальну мережу TCP/IP. Один комп’ютер у кожній з лабораторій крім використання в навчальному процесі працює як сервер, де викладачі розміщують навчально-методичні матеріали, а також служить для запису даних, створених студентами на змінні носії інформації (флеш-пам’ять, дискети, компакт-диски).


  Кабінет інформатики додатково обладнаний акустичною системою з об'ємним звуком і проектором, що дозволяє проводити заняття з використанням мультимедійних технологій. Лабораторія комп'ютерних мереж забезпечена постійним доступом до мережі Інтернет, що дозволяє використовувати її ресурси під час проведення навчальних занять.

  Крім локальних мереж у кожній з лабораторій, у коледжі існує загальна комп'ютерна мережа, яка має окремий сервер і об'єднує два навчальні корпуси і бібліотеку. Усі комп'ютери цієї мережі забезпечені підключенням до мережі Інтернет. Наявність такої мережі дозволила створити електронний Портал навчально-методичної документації, який включає електронні версії підручників, навчальних посібників, інструкцій до практичних робіт і самостійної роботи, створені викладачами коледжу. Це дозволяє студентам і викладачам у будь-який момент із будь-якого комп'ютера коледжу отримати потрібну їм інформацію. Також у головному корпусі коледжу надається бездротовий доступ до Інтернету за допомогою технології Wi-Fi.

  Рішення педрад

 • Рішення педрад

 • Бібліотека

  Бібліотека коледжу виконує загальноосвітню, інформаційну і виховну функції. Вона безкоштовно надає основні види бібліотечних послуг: видає в тимчасове користування літературу, виконує послуги інформаційного, довідкового, бібліографічного характеру.  Структура фонду бібліотеки Новороздільського політехнічного коледжу сформована за такими видами видань:
 • Фонд підручників та навчальних посібників;
 • Довідково-інформаційний фонд (словники, довідники, енциклопедії);
 • Фонд художньої літератури;
 • Фонд періодичних видань;
 • Фондові лекції та методичні вказівники для практичних робіт і самостійної роботи студентів

 • Загальний фонд бібліотеки становить – 46 715 екземплярів книг.


  Загальна площа бібліотеки становить 168 м2. Також у приміщенні бібліотеки працює читальний зал, де обладнано місця для роботи в мережі Інтернет.

  Бібліотека обслуговує в читальному залі і на абонементі на протязі року понад 1500 читачів-користувачів. Крім основної діяльності у приміщенні бібліотеки проводяться диспути, книжкові виставки, виховні години, вікторини, години цікавих повідомлень. Тому важливими напрямками діяльності бібліотекарів є залучення студентської молоді до кращих надбань української та світової культури, формування прагнення до книги, як джерела духовного розвитку, виховання української душі, розвиток естетичних почуттів та смаку, високих моральних якостей, формування рис соціально зрілої, творчої особистості.

  З метою ознайомлення із новими тенденціями у розвитку спеціальностей, навчання за якими відбувається в коледжі, бібліотека постійно здійснює передплату спеціалізованих періодичних видань, зокрема: • Журнал "Екологічний вісник"
 • "Екологічна газета"
 • Журнал "Комп’ютерна практика"
 • Журнал "Chip_news Україна - інженерна мікроелектроніка"
 • Журнал "Hi-Tech"
 • Журнал "Маркетинг в Україні"
 • Журнал "Зустрічна смуга"
 • Журнал "Авто майстер
 • Журнал "Електрик"
 • Журнал "Охорона праці"
 • Журнал "Пожежна безпека"
 • Для надання доступу до фондів у післяурочний час, бібліотека працює щоденно до 19.00, а також у суботу до 14.00.

  Методичні розробки

  Нові досягнення в області інформаційних технологій, сучасні ринкові умови спонукають викладачів до впровадження у навчально-виховний процес нових нетрадиційних форм і методів навчання. Тому колектив коледжу постійно працює над розробкою навчально-методичного забезпечення до дисциплін, які викладаються, а також над впровадженням у навчальних процес інноваційних технологій навчання.

  Натиснувши відповідні посилання, Ви можете ознайомитись із методичним забезпеченням, розробленим викладачами коледжу з різних циклових комісій:

 • ЦК автомобільних дисциплін
 • ЦК електротехнічних дисциплін
 • ЦК інформатики та комп'ютерних дисциплін
 • ЦК фінансово-економічних дисциплін
 • ЦК хіміко-екологічних дисциплін
 • ЦК загально-технічних дисциплін
 • ЦК іноземних мов
 • ЦК соціально-економічних дисциплін
 • ЦК фізичного виховання та ДПЮ
 • Методичне об'єднання викладачів


 • Практичне навчання