ОГОЛОШЕННЯ

     На виконання  Указу  Президента  України  від  30 вересня 2010р. №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»  у 2014/2015  навчальному році  відбудеться     V Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської молоді імені Т.Г.Шевченка.

     Мета конкурсу : сприяння вихованню у його учасників почуття гордості за свій народ,любові до рідного краю; формування готовності  творити добрі справи задля рідної Батьківщини, заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни.

    Відкриття конкурсу у Новороздільському коледжі відбудеться  9 жовтня 2014 року в приміщенні  бібліотеки  коледжу  об 11 год.40 хв.

  Ӏ -  й етап  конкурсу  проводитиметься  в  коледжі  у  жовтні – листопаді

 2014 р.

Оргкомітет коледжу запрошує студентів залучитися до участі в конкурсі у вигляді підготовки та виконання письмових творчих робіт. Тематику та завдання буде повідомлено додатково.

Оргкомітет , комісія  гуманітарних  дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ

    9 жовтня  у Новороздільському  політехнічному коледжі урочисто відкрився  V Міжнародний мовно-літературний  конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. У відкритті свята прийняли активну участь студенти та викладачі коледжу.

 Звучали поезії  Т.Г.Шевченка у майстерному виконанні студентів Муляка Назарія/ОКСІМ-27/, Лаянеметс  Вікторії/КД-14/, Гавришка Степана/МЕЕП-23/, Вереса Олега/МЕЕП-23/, Кохана Ігоря/КД-14/, Чаплака Захарія/ОКСІМ-27/, Бурбіль Світлани/КД-34/, Олійник Лілії/КД-24/.

    Метою цього конкурсу є вшанування творчої спадщини видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої  студентської  молоді, майбутньої плеяди літературних митців, розвиток їх творчого потенціалу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови і  традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні та за її межами.

 

 

 

 

 

 

 

шевченкоМетодичні рекомендації до проведення І етапу

V  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської

та студентської молоді імені Тараса Шевченка

УВАГА: виконання конкурсних робіт починається о 14.00год.

                         Студенти  1–2 курсів працюють над завданнями дві астрономічні години;

                         Студенти  3 курсів працюють над завданнями дві з половиною астрономічні години;

 

Критерії оцінювання творчих робіт:

·        до 12 балів за зміст та грамотність (див. критерії оцінювання твору за шкільною програмою)

Максимальна кількість балів – 18.

Чистовий варіант підписується на титульній сторінці так:

Робота

учасника І етапу

V Міжнародного мовно-літературного

конкурсу імені Тараса Шевченка

 

студента/-ки__________курсу

спеціальності_____________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

_____________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові учасника в родовому відмінку)

 

                              Викладач: ________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові )

 

 

            1. Учасники конкурсу отримують письмове  завдання. Студенти повинні подбати про те, щоб робота була написана охайно, без виправлень, відповідно до норм оформлення письмового тексту. 

 

ВАЖЛИВО! За якість перевірки робіт учасників конкурсу персональну відповідальність несе голова журі І етапу змагань.

Роботи учасників конкурсу члени журі перевіряють чорнилом червоного кольору.

2.     До 31 жовтня  2014 року підготувати такі матеріали :

    - результати проведеного конкурсу;

 - список переможців (указати розбірливо й повністю: прізвище, ім’я, по батькові учасника; прізвище, ім’я, по батькові викладача) .

Програма творчого конкурсу

     Творчий конкурс проводиться для розкриття творчого потенціалу студента; оцінки навичок володіння писемним мовленням і уміння характеризувати події та явища; перевірки здатності точно й повно розкривати тему, грамотно викладати свої думки українською мовою.

    Творчий конкурс  полягає в написанні творчої роботи на одну із запропонованих тем. Учасникам конкурсу пропонується 5 тем, одну з яких вони обирають відповідно до своїх інтересів і досвіду життєвих спостережень.

     Основні вимоги до творчої роботи:

- відображення  власного  бачення  названої теми, її розуміння (навіть якщо воно розходиться із загальноприйнятим);

- використання усіх можливостей для виявлення своєї особистості при написанні роботи,  розкриття власного світобачення, ерудиції, загальноосвітньої підготовки, ставлення до явищ, подій і думок;

- демонстрування уміння використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання,  дотримуючись  норм  літературної  мови,  викладати  матеріал  логічно,  послідовно.

     Обсяг письмової роботи – 1,5–3 сторінки.

 

За наявності власних творчих робіт, конкурсант може представити їх на розгляд комісії .

Особливість творчого конкурсу полягає у відборі не лише обізнаних, а й творчих особистостей, що мають виявити такі специфічні здібності:

-         уміння спостерігати за навколишнім життям, вирізняти в ньому суттєве, актуальне, значуще для людини, її суспільного життя;

-         уміння аналізувати,висловлювати власну позицію з конкретної проблеми (теми);

-         навички аналізу й систематизації фактів, уміння робити висновок;

-         нахил до образно-логічного, метафоричного осмислення фактів;

-         бачення твору в текстовому, звуковому чи візуальному вираженні, спроможність запропонувати синкретичне втілення обраної теми (наприклад, у вигляді сценарію,творчого проекту тощо).

 

Критерії оцінювання

Монологічне мовлення

письмо (твір)

     1. Перевіряється здатність студента

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (письмово);

б) демонструвати вміння:

— будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);

— ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;

— розкривати тему висловлювання;

— виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

— викладати матеріал логічно, послідовно;

— використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

— додержуватися єдності стилю;

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

— трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

— створювати оригінальний текст певного стилю;

— аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

— викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

 

     Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів.

Варіант перший: усі студенти виконують роботу самостійно.

Варіант другий: студенти складають висловлювання на основі диференційованого підходу (для початкового рівня пропонуються докладні допоміжні матеріали, для середнього (допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання балів достатнього і високого рівнів необхідно написати твір самостійно.

    

     Перевірка здатності письмово створювати текст здійснюється фронтально: студентам пропонується самостійно написати твір.

 

     2. Матеріал для контрольного завдання.

    

     Творчі роботи передбачають теми,пов’язані з культурою,мораллю,духовними цінностями українського народу,які сприяють об’єднанню,формують почуття патріотизму,оптимізму й віри в щасливе майбуття української держави,про яку мріяв і писав у своїх творах Тарас Шевченко.

 

     3. Одиниця контролю:  письмове висловлювання студентів

     Обсяг письмового твору  – 1,5 - 3  сторінки.

 

     4. Оцінювання.

     У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення).

     За письмове мовлення виставляють  одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.

 

 

 

Рівень

Бали

Характеристика змісту виконаної роботи

Грамотність

 

 

 

орфографія і пунктуація

лексична, граматична і стилістична

Початковий
(Бали  цього рівня одержують  студенти,

які не досягають значного успіху за жодним із визначених критеріїв.)

1

Студент будує лише окремі, не пов’язані між собою речення; лексика висловлювання дуже  бідна.

15-16
і більше

 

 

 

9-10

2

Студент будує лише окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова  мовлення бідна й одноманітна.

13-14

3

За обсягом робота складає менше половини від норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені.

11-12

Середній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв’язності значною мiрою задовольняє норму, але за іншими критеріями результати істотно нижчі.)

4

Усне чи письмове висловлювання за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується уже певною завершеністю, зв’язністю; проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; порушенням послiдовності викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу — не використано авторську лексику).

9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8

5

За обсягом робота наближається до норми, у цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки за низкою показників (до шести): роботі властива поверховість  висвітлення теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.

7-8

6

За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п’яти): помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.

5-6

Достатній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припускають

ся недоліків.)

7

Студент самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (у разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; основна думка не аргументується тощо.

4

 

 

 

 

5-6

 

 

8

Студент самостійно будує достатньо повне (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3

 

9

Студент самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює основну думку (у разі переказу — авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (у разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо.

1 + 1
(негруба)

 

Високий
(Балів цього рівня  заслуговують с
туденти , які вправно за змістом і формою будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставляти різні погляди на той самий предмет, оцінювати аргументи на їх доказ, обирати один із них; окрім того, пристосову

ють висловлюван

ня до особливостей певної мовленнє-
вої ситуації, комунікативного завдання.)

10

Студент самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему; (у разі переказу — зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту; але за одним із критеріїв допущено недолік.

1

3

11

Студент самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, ураховує комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх одногрупників (у разі переказу — враховує авторську позицію), уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

1 (негруба)

2

12

Студент самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю.

1

 

  

     Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому, якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа.

    Максимальна кількість балів за творчу роботу становить 40 :

(12 балів – згідно з критеріями оцінювання твору за шкільною програмою;

10 балів  -  за оригінальність викладу;

10 балів - за володіння художнім словом;

8 балів – за своєрідність жанру).