ЗАТВЕРДЖУЮ

          Директор коледжу

   ________М.М. Барабан

       30”    04       2010 р.

 

 

Положення

про порядок та методичні вимоги проведення поточної атестації ,

заліків та екзаменів в міжсесійний та сесійний періоди

у Новороздільському політехнічному коледжі

1. Загальні положення

1.1.      В організації навчального процесу ВНЗ застосовується поточний та підсумковий контроль, а також може використовуватися модульна або інші форми підсумкового контролю.

1.2.      Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію студента.

1.3.      Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, заліку або диференційованого заліку. Ці форми контролю можуть проводитися усно чи письмово, за екзаменаційними білетами, тестами або у формі довільної співбесіди.

1.4.      Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.

1.5.      Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю , що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних, лабораторних, практичних, контрольних робіт).

1.6.      Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконаних ним певних видів робіт на практичних , семінарських , лабораторних заняттях .

1.7.      Семестровий диференційований залік та семестровий залік не передбачає обов'язкову присутність студента.

1.8.      Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни ( семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку, останньої модульної контрольної роботи ), якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та програмою на семестр з цієї навчальної дисципліни.

1.9.      Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре» , «задовільно»  незадовільно ), а заліків - за двобальною шкалою ( «зараховано»,  «не зараховано» ) і вносяться в екзаменаційну (залікову) відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

1.10.Перелік дисциплін, що атестуються у формі диференційованих заліків та екзаменів визначається навчальним планом спеціальності.

1.11.       Наказ про допуск до екзаменів видається за день до проведення першого екзамену на основі результатів семестрової  атестації з дисциплін, що виносяться на екзамен.

1.12.       Якщо дисципліна вивчається два або більше семестри, то екзамен, як форма підсумкового контролю, проводиться за програмою всього курсу дисципліни згідно навчальної програми.

 

 

 

 

 

 

2. Порядок та методика проведення тематичної ( місячної) атестації

2.1.   Тематична атестація студентів першого курсу проводиться у різних формах : усне опитування, тестова перевірка, залік . тематична контрольна робота , поєднання усного та письмового контролю. Оцінка за тематичну атестацію виставляється як середнє арифметичне всіх поточних оцінок студента з даної теми , враховуючи оцінки за лабораторні та практичні роботи, а потім ще раз як середнє арифметичне одержаної середньої поточної оцінки і оцінки за тематичну контрольну роботу з цієї ж теми з округленням до цілого значення .

2.2.   Результати тематичного оцінювання є обов'язковими і фіксуються в журналі успішності в окремій графі , яка містить дві клітинки : в першій клітинці виставляється тематична атестація, друга залишається для можливої повторної атестації з метою підвищення оцінки, яка проводиться в усній формі за індивідуальним завданням в десятиденний термін після оголошення результатів первинної атестації. Якщо час десятиденного терміну від оголошення первинної атестації минув, то ця атестація дублюється у другій клітинці. У другій клітинці виставляється знаменником дробу перездана незадовільна первинна атестація, яка проводиться за направленням завідувача відділенням після встановленого десятиденного терміну.

2.3.   Тематичні атестації студентів других - четвертих курсів проводяться з усіх дисциплін, де не використовується модульна форма підсумкового контролю і виставляються :

 

-  в кінці вивчення теми ( декількох тем ), 1 раз в місяць при наявності не менше трьох поточних оцінок із врахуванням оцінок з лабораторних , практичних і семінарських занять , якщо тижневе навантаження з дисципліни становить 4 і більше години на тиждень;

-  в кінці вивчення теми ( декількох тем ), 1 раз в два місяці при наявності не менше трьох поточних оцінок із врахуванням оцінок з лабораторних , практичних і семінарських занять , якщо тижневе навантаження з дисципліни становить менше 4 години на тиждень.

 

2.4.   Тематична атестація виставляється в окрему графу журналу, яка містить дві клітинки, в першій клітинці виставляється тематична атестація, як середнє арифметичне всіх поточних оцінок (в тому числі контрольної роботи) та результатів лабораторних, практичних і семінарських занять з даної теми ( декількох тем ). Оцінка, одержана за семестрову контрольну роботу, має перевагу при виведенні оцінки за семестровий диференційований залік.

2.5.   Перездача тематичної атестації обов'язкова, якщо вона незадовільна, проводиться в усній формі і виставляється в другій клітинці окремої графи журналу .

 

2.6.      Якщо студентом пропущено без поважних причин за семестр більше 50 % теоретичних і практичних занять з конкретної дисципліни , то він не може бути атестованим з цієї дисципліни.

2.7.      Якщо студентом пропущено з поважних причин за семестр більше 50 % теоретичних і практичних занять з конкретної дисципліни , то він може бути атестованим з цієї дисципліни після опрацювання і здачі пропущених тем ( за індивідуальним планом , затвердженим завідувачем відділення і за його направленням ). При цьому, враховуючи документи про поважні причини Пропусків занять студента, екзаменаційна сесія йому може бути перенесена.

2.8.    При відсутності студента на тематичній чи модульній контрольній роботі, в тому числі і з поважної причини, йому надається право протягом десяти днів після виходу на заняття з дозволу завідувача відділенням виконати тематичну контрольну роботу в позаурочний час в присутності викладача. Після закінчення встановленого десятиденного терміну виконання контрольної роботи можливе за направленням завідувача відділенням .

2.9.             Студент, який не з'явився на практичну, лабораторну, графічну роботу з будь-яких причин, або одержав незадовільну оцінку за виконання цих робіт, зобов'язаний відпрацювати ( і захистити , якщо таке вимагається ) цю роботу протягом десяти днів

після виходу на заняття . Термін відпрацювання ( і захисту ) може бути коротший, якщо цьому передує виконання модульної контрольної роботи .

2.10. Якщо студент не виконує вимог десятиденного терміну відпрацювання вказаних видів робіт, йому виставляється в дану графу поряд з «нб» оцінка «2» і наступне відпрацювання допускається за направленням завідувача відділенням після письмового пояснення студента і повідомлення батьків .

 

3. Порядок та методика проведення заліків та екзаменів

3.1. В кінці семестру з кожної дисципліни , що вивчається на других - четвертих курсах виставляється « Предметна оцінка»:

-  при відсутності модульної форми контролю знань як середнє арифметичне тематичних атестацій з округленням до цілого значення при позитивних оцінках за лабораторні, практичні, графічні роботи та підсумкової контрольної роботи у чотирибальній шкалі оцінювання .

-  при використанні модульної форми контролю знань як сума поточних модульних контрольних робіт із врахуванням вагових коефіцієнтів при позитивних оцінках за лабораторні, практичні, графічні роботи у двадцятибальній шкалі оцінювання .

3.2. Залік проводиться на останній парі з даної дисципліни і не пізніше , як за три дні до першого екзамену .

3.3.                Залікові відомості здаються викладачем у навчальну частину не пізніше, як в останній день семестру.

3.4.              Оцінкою семестрового диференційованого заліку може бути предметна оцінка або результат здачі його за індивідуальним завданням у письмовій формі.

3.5.    Семестровий залік виставляється на підставі позитивних результатів всіх практичних, лабораторних,  графічних робіт та семінарських занять .

3.6.    Екзаменаційна оцінка виставляється на підставі результатів здачі екзамену за білетом або письмовим завданням з урахуванням предметної оцінки та модульних контрольних робіт чи тематичних атестацій в чотирибальній шкалі. З дисциплін, де формою підсумкового контролю є екзамен, перездача предметної оцінки не допускається при її позитивному результаті. Екзамен є обов'язковим для студентів предметна оцінка яких менша за 15,1 бала . Допуском до екзамену може бути «Предметна оцінка» більше 7,0 бала.

/

 3.8.Індивідуальна здача семестрового диференційованого заліку при відсутності модульної форми контролю знань проводиться письмово за бажанням студента за білетом :

 

-         на оцінку « 4», якщо хоча би одна тематична атестація оцінена оцінками « 4» або «5» та підсумкова контрольна робота виконана на оцінку «4» або «5» ;

-         на оцінку «5», якщо хоча би одна тематична атестація оцінена оцінкою «5» та підсумкова контрольна робота виконана на оцінку  «5»;

Білети для індивідуальної здачі семестрового диференційованого заліку затверджуються заступником директора з HP, а письмові роботи зберігаються протягом року у голови ЦК.

3.9.              Індивідуальна здача семестрового диференційованого заліку при використанні
модульної форми
контролю знань проводиться письмово за бажанням студента :

на оцінку «4», якщо хоча би одна модульна контрольна робота   оцінена балом більше 13,0 або предметна оцінка становить більше 11,0 балів ;

на оцінку «5» , якщо хоча би одна модульна контрольна робота   оцінена балом більше 17,0 або предметна оцінка становить більше 15,0 балів ;

Завдання залікової контрольної роботи затверджуються заступником директора з HP, a письмові роботи зберігаються протягом року у голови ЦК .

3.10. Результати індивідуальної здачі семестрового диференційованого заліку заносяться в графу  «Залікова оцінка» після графи «Предметна оцінка» і при використанні модульної форми контролю знань записуються у двадцятибальній і чотирибальній шкалі.

3.11. З дисциплін, що вивчаються на першому курсі виставляється «Річна оцінка» як середнє арифметичне двох семестрових диференційованих заліків з наданням переваги результату останнього заліку .

3.12.                 Результати державної підсумкової атестації з дисциплін, що вивчаються на першому курсі, записуються в журналі у графі « ДПА» без врахування річної чи семестрової підсумкової атестації.

3.13.         Враховуючи специфіку дисципліни « Фізичне виховання» :

-  на першому курсі семестровий диференційований залік може виставлятися на підставі останніх результатів фізичних досягнень ;

-  на старших курсах семестровий диференційований залік може виставлятися на підставі проведеного тестування фізичних досягнень студента ;

3.14.Враховуючи специфіку дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», де підсумковою атестацією є диференційований залік на завершальному етапі , підсумкова оцінка диференційованого заліку виводиться ( II - III курс ) за результатами останнього семестру із врахуванням результату підсумкової контрольної роботи .

3.15.  Під час екзамену за семестр при відсутності модульної форми контролю знань студент може претендувати :

-  на оцінку 4 ", якщо предметна оцінка „ 3 " при умові, що відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „ 4 " або „ 5 " і хоча би одна із тематичних атестацій або семестрова контрольна робота оцінена оцінкою не нижче „ 4 " ;

-  на оцінку 5 ", якщо предметна оцінка „ 4 " при умові, що відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „ 5 " і хоча би одна із тематичних атестацій або семестрова контрольна робота оцінена оцінкою не нижче „ 5 " ;

3.16.                  Під час екзамену за рік при відсутності модульної форми контролю знань студент може претендувати :

- на оцінку „ 4 ", якщо відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „ 4 " або „ 5 " і хоча би одна із семестрових атестацій оцінена оцінкою не нижче „ 4 " ;

-  на оцінку 5 ", якщо що відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „ 5 " і хоча би одна із семестрових атестацій оцінена оцінкою „ 5 " ;

3.17.  Під час екзамену за семестр з використанням модульної форми контролю знань студент може претендувати :

-  на оцінку 4 ", якщо відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „4 " або „ 5 " і хоча би одна модульна контрольна робота оцінена балом більше 13,0 або предметна оцінка становить більше 11,0 балів ;

-  на оцінку 5 ", якщо відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „5 " і хоча би одна модульна контрольна робота оцінена балом більше 17,0 або предметна оцінка становить більше 15,0 балів ;   -

3.18.  Під час екзамену за рік з використанням модульної форми контролю знань студент може претендувати :

- на оцінку 4 ", якщо відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку „ 4" або „ 5 " і хоча би одна із семестрових атестацій оцінена оцінкою не нижче „ 4 " ;

- на оцінку „ -5 ", якщо  відповідь на білет чи письмове завдання виконано на оцінку « 5» і хоча би одна із семестрових атестацій оцінена оцінкою « 5»; або середньорічна предметна оцінка становить більше 15,0 бала.

3.19.                Підсумкова семестрова атестація з лабораторних , практичних занять виставляється при умові виконання та захисту, де необхідно, всіх робіт у графі „ Залікова оцінка " із записом „ зараховано " або „ незараховано " .

3.20. Повторна здача заліків та екзаменів студентом проводиться не більше як з двох дисциплін за направленням завідувача відділенням :

-  перший раз викладачу - за формою „ Ф-2 " ;

-  другий раз комісії - за формою „ Ф-К " .

4.     Заповнення журналу успішності

4.1.              Заповнення граф журналу успішності студентів першого курсу при проведенні тематичних атестацій (ТА ) і семестрової атестації :

Графа 1 : „ Тематична атестація "( ТА ) . Результати тематичного оцінювання є

обов'язковими і фіксуються в журналі успішності в окремій графі , яка містить дві

клітинки : в першій клітинці виставляється тематична атестація , друга залишається для

можливої повторної атестації з метою підвищення оцінки .

Графа 2 : „ Залік " . Виставляється як середнє арифметичне всіх оцінок за тематичні

атестації з дисципліни , виставлені протягом семестру .

Графа 3 : „ Річна " . Виставляється як середнє арифметичне семестрових оцінок   з

дисципліни з перевагою оцінки за останній семестр .

Графа 4 : „ Державна підсумкова атестація " (ДПА ) . Виставляється на підставі здачі

екзамену за білетом або письмовим завданням .

4.2.                 Заповнення граф журналу успішності студентів других - четвертих курсів при проведенні семестрової атестації ( в тому числі, якщо дисципліна вивчається два семестри ) при відсутності модульної форми контролю знань :

Графа 1 : „ Предметна оцінка ". Виставляється як середнє арифметичне тематичних атестацій при позитивних результатах лабораторних, практичних, графічних робіт у чотирибальній шкалі оцінювання .

Графа 2 : „ Залік " або Екзамен" .

При виставленні залікової оцінки дублюється предметна оцінка або виставляється оцінка за індивідуальну здачу семестрового диференційованого заліку у чотирибальній шкалі.

Екзаменаційна оцінка виставляється на підставі результатів здачі екзамену за білетом або письмовим завданням з урахуванням предметної оцінки та тематичних атестацій в чотирибальній шкалі.

4.3.              Заповнення граф журналу успішності студентів других - четвертих курсів при проведенні семестрової атестації( в тому числі, якщо дисципліна вивчається два семестри ) при використанні модульної форми контролю знань :

Графа 1 : „ Предметна оцінка ". Виставляється як сума поточних модульних контрольних робіт із врахуванням вагових коефіцієнтів при позитивних оцінках за лабораторні, практичні, графічні роботи у двадцятибальній шкалі оцінювання з точністю до 0,1 бала. Графа 2 : „ Залік " або Екзамен " .

Залікова оцінка записується у журналі успішності в графі , яка містить дві клітинки : в першій клітинці дублюється предметна оцінка або виставляється оцінка за індивідуальну здачу семестрового диференційованого заліку у двадцятибальній шкалі оцінювання , в другій клітинці записується цей результат у чотирибальній шкалі.

Екзаменаційна оцінка виставляється на підставі результатів здачі екзамену за білетом або письмовим завданням з урахуванням предметної оцінки та результатів модульних контрольних робіт в чотирибальній шкалі.

5.     Терміни поточної та підсумкової атестації студентів

5.1.Оцінки  за модульні  контрольні  роботи  та  контрольні  роботи  виставляються   і оголошуються   на наступному занятті   або не пізніше як за три дні після їх написання . Остання модульна контрольна може виконуватися не пізніше як за два дні до кінця семестру . 5.2. Оцінки за практичні роботи  виставляються і оголошуються під час роботи або на наступному занятті.

      5.3.            Оцінки за лабораторні роботи виставляються до наступної лабораторної роботи , в
окремих випадках до проведення модульної контрольної роботи , яка їй передує , але не пізніше десяти днів після виконання лабораторної роботи .

5.4.              Оцінки за тематичні атестації виставляються згідно календаризації в робочій програмі дисципліни відповідно до п. 2.3. даного положення .

5.5.  Оцінки за участь у семінарському занятті виставляються під час заняття .

5.6.  Оцінка за залік виставляється в терміни , визначені п. З.2. даного положення .

5.7.  Оцінка за виконання і захист курсової роботи ( проекту ) виставляється в день захисту згідно складеного графіка .

5.8.  Оцінка за екзамен виставляється в день здачі екзамену згідно розкладу екзаменів .

 

 

 

 

6.  Порядок та методичні вимоги до проведення курсового  проектування.

 

6.1. Курсовий проект (робота) є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням використовуючи сучасні технології та інформаційні заходи.

6.2. Кількість курсових проектів (робіт) з окремих дисциплін та терміни їх проведення визначається навчальним планом спеціальності.

6.3. Курсові проекти (роботи) як індивідуальні завдання виконуються кожним студентом самостійно під керівництвом викладача за графіком затвердженим завідувачем відділення.

6.4. Тематика курсових проектів розробляється і розглядається цикловою комісією та затверджується директором з НР на початок навчального семестру .

6.4.1. Оцінювання курсових проектів (робіт) може проводитися за 20-ти бальною шкалою за виконання та захист у відомості з подальшим переводом в 4-х бальну шкалу для записів у залікову книжку та журнал. Причому кількість балів за самостійність, своєчасність, акуратність, правильність, творчість, оригінальність виконання роботи не може бути більше 7-ми балів, за доповідь – 6  балів, за відповідь на додаткові запитання – 7 балів.

6.4.2. Курсові проекти можуть проходити нормо контроль, якщо це передбачено в методичних вказівках до виконання курсового проекту, за 3 дні до захисту.

6.4.3. Курсові проекти (роботи) виконуються письмово від руки крім розділів, що виконуються на комп’ютері в автоматизованому режимі, графічної частини, а також курсових робіт спеціальності ОКСІМ.

6.4.4. Курсова робота (проект) повинна бути готова, прорецензована і допущена до захисту за 3 дні до початку захисту.

6.4.5. Виходячи з п. 6.3. кількість годин на групові консультації не повинна перевищувати 20-30%. Інша кількість годин консультацій видається на індивідуальні консультації студентам.

6.4.6. Студент, який не виконує індивідуально роботу і не представляє на перевірку матеріали в чорновому і чистовому варіанті у встановлені графіком терміни до захисту роботи не допускається.

6.5. Керівник курсового проекту (роботи):

6.5.1. Видає теми проектів (роботи) студентам на вибір, розробляє та погоджує з головою ЦК завдання до кожної теми, вихідні дані і доводить до кожного студента в межах до 15 днів від початку семестру вивчення відповідної дисципліни (на першій консультації)

6.5.2. Складає графік проведення консультацій та графік захисту проектів (робіт) розробляє графік виконання курсових робіт із зазначенням відсоткової частки кожного розділу роботи та термінів здачі на перевірку керівнику курсової роботи і подає на затвердження зав. відділенням.

6.5.3. Проводить консультації згідно затвердженого графіка, надає методичну допомогу у підборі літератури та інших джерел, контролює хід та своєчасність виконання окремих розділів роботи, правильність розрахунків, прийнятих рішень, висновків, відповідність оформлення робіт вимогам ЕСКД та методичної розробки до виконання курсових робіт (проектів), підписує чорновики кожного розділу з датою виконання, дає дозвіл на виконання в чистому варіанті, робить записи відсоткового виконання в таблиці завдання і груповому журналі, інформує ЦК та завідувача відділенням про хід виконання (невиконання) студентами відповідних розділів згідно графіка не менше 2 разів у семестр.

6.5.4. Розробляє та погоджує на цикловій комісії методичні розробки до виконання студентами в  необхідній кількості в тому числі в бібліотеці коледжу, на порталі в електронному вигляді.

6.5.5. Складає рецензію на кожну виконану роботу.

6.6. Голова циклової комісії:

6.6.1. забезпечує розробку, оновлення (в межах 30%) і погодження на комісії тематики курсових проектів та подає на затвердження заступнику директора з НР в 15 – ти денний термін від початку семестру вивчення дисциплін.

6.6.2. забезпечує розробку разом з керівником курсового проекту (роботи) завдань до кожної теми, їх погодження на цикловій комісії і візування в 15-ти денний термін від початку семестру.

6.6.3. здійснює поточний контроль за ходом курсового проектування згідно затвердженого графіка.

6.7. Зав. відділенням:

6.7.1. затверджує графіки консультацій та графіки захистів курсових проектів (робіт) у 15-ти денний термін від початку семестру.

6.7.2. здійснює поточний контроль за проведенням консультацій керівником курсового проектування, своєчасною видачею студентам тем та завдань курсових проектів (робіт), забезпеченням студентів достатньою кількістю методичних розробок до виконання курсових проектів (робіт).

6.7.3. здійснює контроль за індивідуальним та самостійним виконанням робіт кожним студентом, збирає два рази в семестр та перевіряє чорнові і чистові варіанти розділів виконаних робіт після 35% їх виконання та після 70% їх виконання згідно графіка, візує та приймає відповідні рішення.

6.7.4. аналізує результативність проведення захистів курсових проектів на основі висновків комісій із захисту, пропонує заходи щодо вдосконалення та покращення курсового проектування, видає накази.

6.8. Заступник директора з НР:

- затверджує тематику курсових проектів (робіт);

- контролює поновлення тематики в межах 30% щорічно;

- затверджує методрозробки до курсового проектування;

- аналізує результативність курсового проектування, видає накази, виносить питання на     обговорення педради, циклової комісії або метод ради;

- вибірково контролює самостійну та індивідуальну роботу студентів з курсового проектування та консультативну роботу керівників.

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

методичної ради коледжу

Прот.№5 від «30» квітня  2010р.

 

Голова методичної ради_______________________Б.О.Гладій

Секретар методичної ради________________________С.С. Фоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради коледжу
Прот. №_____ від «__»___________2010р.

Голова методичної ради   Б.О. Гладій

   Секретар методичної ради__ С.С. Фоменко