ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_______М.М. Барабан

____________2003р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про систему підсумкового контролю

 та оцінювання знань студентів»

 

Система підсумкового контролю та оцінювання знань студентів впроваджується з метою стимулювання системної та самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивної оцінки знань, запровадження здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвитку творчих здібностей.

 

1.     Означення термінів

 

1.1.    Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому ( кваліфікаційному ) рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контроль включає: модульний та семестровий контроль.

 

1.2.    Предмет – це позиція навчального плану .

1.3.    Модуль – це частина теоретичного та практичного матеріалу з предмету, яку у відповідності з робочою програмою студент повинен засвоїти за певний проміжок часу під час семестру.

1.4.    Модульний контроль – це оцінювання знання студентом модуля.

1.5.    Семестровий контроль – оцінювання знання студентом теоретичного та практичного матеріалу з предмету за навчальний семестр.

1.6.    Модульна оцінка – це кількість балів, яку студент отримав з предмету під час модульного контролю.

1.7.    Предметна оцінка – це кількість балів, яку студент отримав з предмету за результатами модульних контролів виставляється у 20-ти бальній шкалі.

 

2.     Модульна оцінка, предметна оцінка

2.1.    Модульна оцінка (М), предметна оцінка (Р) студента визначається за 20-ти бальною шкалою.

2.2.   Предметна оцінка за результатами двох-трьох модульних контролів визначається наступним чином:

Р = m1 M1 +  m2 M2 + m3 M3 +  m4 M4   при  m1 +  m2 + m3  +  m4 = 1,

де М1 , М2 , М3 , М4 – модульні оцінки з предмету за 1–й, 2-й, 3-й, 4-й модульні            контролі;

     m1, m2, m3, m4 – модульні вагові коефіцієнти відповідних модулів предмету, які встановлюють долю оцінок у предметній оцінці.

2.3.    Рейтинг студента за окремий семестр (семестровий рейтинг RS)

                                                        N                                                         N

визначається за формулою RS = ∑ KiPi                при ∑  Ki  = 1

                                                                               i=1                                          i=1

 

де N – кількість предметів у семестрі;

     Kі – предметний ваговий коефіцієнт і-го предмету, який встановлює долю    предметної оцінки Pі у семестровому рейтингу RS.

2.4.    Рейтинг студента визначається за формулою: R = 0,5 ( RS + R1 ),

деR1 – попередній рейтинг студента.

2.5.    Перевід предметної оцінки з 20-ти бальної шкали в чинну систему оцінок здійснюється наступним чином:

 

 

Предметна оцінка                                         Чинна система оцінок

                  

  0 < ”2” ≤ 9                                                     2 ( незадовільна ) або не зараховано

  9 < ”3” ≤ 13                                                   3 ( задовільна ) або зараховано

13 < ”4” ≤ 17                                                   4 ( добре ) зараховано

17 < ”5” ≤ 20                                                   5 ( відмінно ) або зараховано

 

2.6.    Навчальний процес проводиться згідно з додатком до даного положення.

 

Д О Д А Т О К

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЦЕСУ

 

Д.1. Модульні контролі.

 

Д.1.1. Під час семестру проводяться два-чотири модульні контролі, які обов’язкові для студента та не перездаються.

Д.1.2. Модульний контроль проводиться протягом семестру в години аудиторних навчальних занять за складеним зведеним графіком, затвердженим зав. відділенням в тижневий строк від початку семестру. За перевірку модульних контрольних робіт оплата здійснюється згідно наказу МО НУ № 450.

Для проведення модульного контролю викладач готує не менше 4 варіантів завдань і погоджує їх на засіданні циклової комісії. При складанні завдань і визначенні модульної оцінки викладач може величиною до 2 (двох) балів врахувати результати «доброї» та «відмінної» поточної успішності і величиною в 1 (один) бал «задовільної» поточної успішності, величиною до 2 (двох) балів за своєчасне виконання і захист лабораторних та практичних робіт. З предметів, навчальною програмою яких передбачено виконання домашніх розрахункових і графічних робіт, викладач може величиною до 4 (чотирьох) балів оцінити своєчасність виконання та їх захист. Сума заохочувальних балів (за поточну успішність, лабораторної та практичні роботи, розрахункові і графічні роботи) і кількість балів, якими оцінена модульна контрольна робота повинна складати 20. Модульну оцінку викладач визначає з точністю до 0,1 бала.

Модульні контрольні проводяться у письмовій формі з однією-двома групами тривалістю дві академічні години. Завдання модульного контролю однакові (рівноважні) для всіх студентів і виконуються на листах з штампом навчальної частини.

Д.1.3. До останнього модуля допускаються студенти які виконали і успішно здали всі лабораторні, практичні, розрахункові-графічні роботи. Враховуючи специфіку курсового проекту (роботи) останнім модульним контролем даного предмету є курсовий проект, до якого допускаються студенти, які захистили всі виконанні до початку захисту КП, лабораторні, практичні і розрахунково-графічні роботи (з тем виконаних на час захисту КП). Модульна оцінка курсового проекту виставляється з гідно рекомендації, щодо структури оцінювання, розроблених цикловими комісіями.

Д.1.4. Результати модульних контролів (кількість балів або «не з’явився») викладач виставляє в журналі обліку поточної успішності.

Д.1.5. При порушенні студентом дисципліни під час проведення модульного контролю (списування, підміни завдання, розмови тощо) викладач просить студента залишити аудиторію, не перевіряє письмову відповідь студента, робить в ній запис «порушував дисципліну», «списував», «розмовляв» та записує - «00» балів.

Д.1.6. Студент, який не погоджується з отриманою модульною оцінкою після роз’яснення викладача, має право звернутися з письмовою апеляцією до голови ЦК не пізніше наступного робочого дня.

Д.1.7. Після останнього модульного контролю викладач з точністю до 0,1 бала визначає предметну оцінку за результатами всіх модульних контролів та їх вагових коефіцієнтів і проставляє їх в журнал обліку поточної успішності студентів за 20-ти бальною шкалою. Вагові коефіцієнти модульних контролів визначається викладачем і вказуються у відповідній графі журналу.

Після виставлення предметної оцінки в 20-ти бальній шкалі студент може перездати її, якщо вона знаходиться в межах від 7,1 до 9,0 бала.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового диференційованого або семестрового заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом та програмою на семестр з цієї навчальної дисципліни і отримав предметну оцінку за підсумком модульних контролів більше 7,0 балів. Якщо предметна оцінка менша за 7,0 балів,студент перездає її за направленням навчальної частини.

Залікові та екзаменаційні оцінки у чинній системі оцінок, крім оцінок «незадовільно», «не зараховано», викладач записує у заліковій книжки студентів на консультації.

Д.1.8. Студент який не з’явився на один з модульних контролів, незалежно від причин, складає пропущений модульний контроль на консультації.

Д.1.9. Письмові відповіді студентів на завдання модульних контролів зберігаються у викладача до 1 вересня нового навчального року.

 

Д.2. Семестровий контроль

 

Д.2.1. Семестровий залік з предмету може зараховуватися як підсумок поточного контролю без обов’язкової присутності студента, який за результатами всіх модульних контролів отримав предметну оцінку більше 9,0 балів.

Д.2.2. Семестровий екзамен предмету обов’язків для студента, який за результатами всіх модульних контролів отримав предметну оцінку меншу за 15 балів.

При наявц3і чи не допуску студента до семестрового контролю викладач у відомості та в журналі записує відповідно: «не з’явився», «недопущений».

Д.2.3. Відраховується з коледжу за академічну не успішність студент, який:

 

а) має три і більше предметних оцінок за результатами всіх модульних контролів нижче за 7,0 балів;

б) має академзаборгованість хоча б з одного предмету на початок нового семестру.

 

Д.3. Заповнення результатів модульних контролів в журналах:

 

Д.3.1. Якщо модульна або предметна оцінка менше за 10 балів, то перед ними проставляється «0».

Д.3.2. Викладач виставляє перездану предметну оцінку в графі «Доздача», яка заповнюється в журналі після графи «Предметна оцінка» в 20-ти бальній шкалі оцінювання.

Для студентів предметна оцінка яких є більшою за 9,0 бала графа «Доздача» не заповнюється.

Д.3.3. Наступною графою в журналі буде графа «Залікова оцінка» або «Екзаменаційна оцінка».

Д.3.4. Диференційований залік та екзамен виставляється за чотирьох бальною шкалою.

Д.3.5. Всі результати модульних контролів з врахуванням вагових коефіцієнтів та заохочувальних балів заносяться в журналах успішності і оголошуються на наступному занятті (при обсязі годин один кредит), в інших випадках не пізніше як за три дні після виконання.

 

Дане положення розглянуто на засіданні методичної ради та затверджене педагогічною радою коледжу, протокол № 2 від «22»листопада 2003 р.